adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
1
1,5,9ல் நட்பு கிரகமும் அவயோகரும் இணைந்தால் என்ன பலன்?-TRAILER -335#adity…
By guruadminji | |
யோகத்தை தரக்கூடிய வீடுகளில் நட்பு கிரகமும்,எதிரி கிரகமும் இணைந்தால் என்ன பலன்களை,எப்படிப்பட்ட நிலையில்
TRIKONAS AND SUBA KIRAKAS
By guruadminji | |
1,5,9 ஆகிய திரிகோணங்களில் சுபர்கள் இருப்பதன் சிறப்பு - சதுர் கேந்திர யோகம்