adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
June 26, 2020
SUBA-BABA KARTHARI YOGA#TRAILER
By guruadminji | |
ஒரு ராசி வீட்டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பாபரோ அல்லது சுபரோ அமர்ந்திருக்கும் சுப-
WHEN DOES A PLANET WEAKEN?
By guruadminji | |
ஒரு கிரகம் பலவீனமடையும் வரிசை நிலைகள் என்ன? நீச்சம் - நீச்ச பங்கம்